Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Wychowanie do Życia w Rodzinie

DLA UCZNIÓW
Lekcje Wychowania Do Życia W Rodzinie
W myśl § 4 ust. 1 pkt 6 nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację WDŻ określają przepisy § 3 ust.1 rozporządzenia: Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców (tylko jeden semestr). Część klas ma zajęcia w pierwszym semestrze, pozostałe w drugim.

Zajęcia są organizowane w oddziałach albo liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych (§ 2). Jednocześnie trzeba uwzględnić przepisy zawarte w odpowiednim załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (2017 r.).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 395) –  § 1 ust. 2, § 3 ust.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (podpisane, jeszcze nie opublikowane) – § 4 ust. 1 pkt 1-8, § 8 ust. 1.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 lutego 2012r. w tygodniowym wymiarze godzin edukacyjnych umieszczone zostały dodatkowe godziny zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” ( WDŻ).
Przedmiot nie podlega ocenie, ale powraca zapis na świadectwie szkolnym o uczestnictwie w zajęciach.
Zajęcia w naszej szkole prowadzi nauczycielka posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych Wychowania do życia w rodzinie:
mgr Magdalena Niedźwiecka

Wróć do spisu treści