Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Szkoła Wierna Dziedzictwu

SZKOŁA > PROJEKTY


Szkoła Wierna Dziedzictwu


  10.11.2017r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, p. Jacek Szumski, odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznany  przez Kapitułę Konkursu, powołaną przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Podejmowane w roku szkolnym 2016/2017 przez uczniów i nauczycieli działania służyły upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a przede wszystkim uczyły miłości do wielkiej i małej Ojczyzny oraz kształtowały w młodym pokoleniu postawy patriotyczne.
  Realizacja wytyczonych przez Szkołę zadań przyczyniła się do zdobycia Certyfikatu, ale też sprzyjała poszukiwaniom nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy naszej Szkoły. Uczniowie spotykali się z ciekawymi ludźmi (np. z regionalnym rzeźbiarzem, p. Stanisławem Rudnikiem). Wyjeżdżali na zajęcia edukacyjne do Muzeum historycznego w Ełku. Uczestniczyli w apelach i spektaklach historycznych. Spacerowali po Ełku tropem historii regionu oraz odwiedzali lokalne miejsca pamięci. Wzięli udział w projekcie edukacyjnym BohaterOn – włącz historię, by złożyć hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.  Pamiętali o Żołnierzach Wyklętych i ofiarach zbrodni katyńskiej. Brali udział w konkursie z historii Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty i w Wojewódzkim Konkursie wiedzy o Senacie RP.    Częstym gościem w szkole była pani Wanda Kochanowska, animatorka kultury ludowej, która wraz z twórczyniami ludowymi prowadziła cykliczne zajęcia z upowszechniania kultury regionu Jak to dawniej bywało…. W trosce o język ojczysty uczniowie przystąpili też do konkursu o tytuł Mistrzów Języka Ojczystego.
Szczególne wyrazy uznania na drodze do przyznania Certyfikatu należą się uczniom koła historycznego Kocham Polskę i koła wokalnego.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia.

                                                                                                                                    Koordynator projektu: Regina Sus                                                                                                  
             Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, tradycji i zwyczajów. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości narodowej i regionalnej pozwala człowiekowi na własną identyfikację oraz interpretację, przygotowuje do życia w społeczeństwie i kulturze, wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, odgrywa szczególną rolę na obszarze wielokulturowym.
  Nasz świat z jednej strony charakteryzuje się rosnącą współzależnością, tendencją do homogenizacji i uniformizacji, z drugiej natomiast poszukuje korzeni, sposobów wzmocnienia tożsamości lokalnych i regionalnych przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do innych. Współczesny człowiek, broniąc się przed globalizacją i uniformizacją, zaczyna poszukiwać tego, co nas odróżnia od innych. Wartości tych poszukuje w regionalizmie, swoich lokalnych korzeniach.
Nasza szkoła podejmuje szereg działań prowadzących do uzyskania Certyfikatu.
  Koordynatorem Projektu na terenie szkoły jest p. Regina Sus      
Działania naszej szkoły w ramach ubiegania się o Certyfikat  "Szkoła Wierna Dziedzictwu"
14. 10. 2017
14.06.2017
18.05.2017
28.04. 2017
12.04. 2017
14.04.2017
06.04.2017
29.03.2017
03.03.2017
21.02.2017
13.02.107
14.12.2016
21.11.2016
14.11.2016
Udział uczniów w Konkursie historycznym Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
12.11.2016
09.11.2016
02.11.2016
28.10.2016
12.10.2016
29.09.2016

O Projekcie "Szkoła Wierna Dziedzictwu" >>>

Szkoła Wierna Dziedzictwu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
ubiega się o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

I. Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
II. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:
1. Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.
2. Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz długofalowości działań.
3. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

III. Oceny działań szkół/placówek dokonuje Kapituła Konkursu powołana przez Warmińsko– Mazurskiego Kuratora Oświaty, w skład której wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
2. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Delegatura IPN w Olsztynie

IV. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat. Po upływie tego czasu szkoła/placówka ma prawo ponownie ubiegać się o ten dokument.

V. Certyfikat nadaje rangę przedsięwzięciom podejmowanym przez szkołę/placówkę, która staje się wzorem do naśladowania. Uzyskuje ona prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie
.

(W oparciu o regulamin przyznawania szkole/placówce Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści