Szkoła Promująca Zdrowie - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła Promująca Zdrowie

SZKOŁA > PROJEKTY


Dnia 28 września 2017r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

"Szkoła Promująca Zdrowie"

29 września 2014r. Wojewódzka Kapituła Certyfikatu "Szkoła Promująca Zdrowie" przyznała Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej Akt przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Przyznany dokument jest gwarancją, że nasza szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie.
Realizacją planu, monitorowaniem działań  oraz dokonywaniem niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu zajmowała się koordynator projektu  p. Bożena Kulik.

Nasze działania

I. Propagowanie najbardziej popularnych warzyw >>>

II. Edukacja zdrowotna w klasach oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I - III:

14.03.2017r.>>>
24.02.2017r.>>>
02.11.2016r. >>>
26.10.2016r. >>>
19.11.2015r. >>>
20.11.2015r. >>>
20.10.2015r. >>>
05.09.2015r. >>>
10.10.2014r. >>>
30.09.2014r. >>>
 
III. Udział w akcji "Śniadanie daje moc"
07.11.2014r. >>>


IV. Uczestnictwo w programie "Owoce i warzywa w szkole" >>>


V. Udział uczniów w Mazurskich Biegach Przełajowych
24.09.2015r. >>>

VI. Turnieje piłki nożnej

22.02.2017r. >>>
04.03.2016r. >>>
30.10.2015r. >>>
21.11.2014r. >>>

VII. Szkolny Dzień Sportu
13.06.2014r. >>>

VIII. Inne działania


Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
     Szkoła Promująca Zdrowie jest to środowisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

 • Etos zdrowia w szkole.

 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.


Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

     Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i  pracownikom realne i  atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i  społecznego oraz wzmacniać w  nich poczucie własnej wartości,

 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i  nauki,

 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,  

 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.  

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;

 • nauczyciele;

 • rodzice;

 • inni pracownicy szkoły;

 • inne osoby ze społeczności lokalnej.


O PROMOCJI ZDROWIA

      Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W  1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i  Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W  1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i  tak stopniowo w  całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w  Europie i  obejmuje obecnie 45  krajów stowarzyszonych w  Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

      Pragniemy, aby nasza szkoła była:

 • miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się;

 • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia;

 • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć;

 • miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego