Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Podsumowanie konkursu „Jestem tolerancyjny”-2020/2021

SZKOŁA > WYDARZENIA > Z ŻYCIA SZKOŁY - 2020/2021
Podsumowanie konkursu „Jestem tolerancyjny”
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada.
Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Zamysł ten spowodowany był pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, rasizmu i antysemityzmu. Obchody Dnia Tolerancji miały na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i dyskryminacji.
Nasi młodsi już po raz trzeci przystąpili do konkursu „Jestem tolerancyjny”. W tym roku ze względu na pandemię uczniowie wykonali swoje prace zdalnie.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o tolerancji oraz propagowanie jej idei, kształtowanie postaw akceptacji, szacunku oraz życzliwości dla drugiego człowieka niezależnie od jego przynależności narodowej, etnicznej, kulturowej. Rozwijanie postaw obywatelskich, związanych z różnymi sposobami reagowania na odmienność wyglądu zewnętrznego, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wyznanie, światopogląd.
Konkurs był adresowany do uczniów kl. 1-3 Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ełckiej. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastyczno-informatycznej prezentującej pozytywny stosunek do osób: różnej narodowości i religii, światopoglądów, chorych, niepełnosprawnych, starszych, wykonanej w programie Microsoft Paint.
Na konkurs wpłynęło kilka prac.  Komisja powołana przez organizatorów dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła zwycięzców konkursu. Ocenie podlegały: pomysłowość, samodzielność, zgodność z tematem pracy, a także walory artystyczne i estetyczne.
Zwycięzcami konkursu zostali następujący uczniowie:
I miejsce:
Zuzanna Herbst kl. 2 a
Błażej Danilczyk kl. 2 a
II miejsce:
Konrad Walendzik kl. 2 a
III miejsce:
Jan Lipiński kl. 1 a
Wyróżnienie:
Filip Radywoniuk kl. 1 b
Sebastian Szkraba kl. 1 b
Amelia Wasyk kl. 2 a

Dziękuję serdecznie uczniom za wzięcie udziału w konkursie.
Dyplomy zostaną wysłane pocztą internetową, przez którą zostały wysłane prace (oryginał do odbioru w późniejszym terminie).

Organizator konkursu
Agnieszka Nowakowska
Wróć do spisu treści