Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
NOWE STAWKI ŻYWIENIOWE
Od dnia 01.10.2019 r. zmianie ulegają stawki żywieniowe
w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej ( obiady)  3,70 zł;
-Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej ( śniadanie, obiad, podwieczorek)  7,00 zł.

Ewentualną  rezygnację dziecka z obiadów prosimy zgłosić do końca miesiąca u intendenta.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Gmina Ełk rozpoczyna realizację  XIII etapu projektu nauki pływania pn. „Umiem Pływać“.
 
Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.
Projekt jest dofinansowany ze środków pozyskanych z  Ministerstwa Sporu i Turystki i budżetu Gminy Ełk.
 
Program Powszechnej Nauki Pływania jest propozycją Ministerstwa Sportu
i Turystyki
adresowaną do uczniów  klas I, II, III,  szkół podstawnych.
Głównym celem programu jest nabycie przez dzieci umiejętności w zakresie pływania, a także dotarcie i objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, a także wyrównanie szans dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziców oraz pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej (basenów).
 W projekcie będzie uczestniczyło 140 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ełk.

Wypełnioną kartę kwalifikacjną prosimy przekazać wychowawcy do 3 grudnia.
Terminy wyjazdów na basen zostaną podane na stronie internetowej internetowej Szkoły oraz Gminy Ełk i Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku.
 
Zajęcia będą odbywały od 06.12.2019 do 31.01.2020 pod opieką trenerów i instruktorów pływania podczas wakacji.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską , wstęp na basen, dowóz dzieci na zajęcia i odwóz do miejsca zamieszkania.  
 Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.
Opieka stomatologiczna nad uczniami

W ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami  finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia dla uczniów szkół gminy Ełk został utworzony w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach, ul. Zielona 7 - Gabinet Stomatologiczny

Gabinet prowadzony będzie przez stomatologa - Panią Annę Wysocką.
Godziny pracy gabinetu
poniedziałek - 8 - 13
wtorek - nieczynny
środa - nieczynny
czwartek- 8 - 13
piątek- 8 - 13
Zapisy:
Osobiście w dni pracy gabinetu - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach
ul. Zielona 7;
Telefonicznie: 696 532 519.

Jak logować się do dziennika elektronicznego LIBRUS
Szanowni Państwo,
wraz z nowym rokiem szkolnym rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają swoje loginy i hasła do kont w systemie Synergia.
Wielu rodziców rozpocznie również korzystanie z aplikacji mobilnej Librus, która jest alternatywnym sposobem dostępu do informacji o uczniu.


Prosimy o zapoznanie się z prezentacją, która w zwięzłej formie przedstawia:
- jak zalogować się do systemu Synergia,
- proces logowania do aplikacji mobilnej Librus dla rodziców i uczniów.
Prezentacja do pobrania tutaj

Zachęcamy również do skorzystania z artykułów na portalu Librus Rodzina, które zawierają krótkie instrukcje logowania.

Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej  
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.
Wróć do spisu treści