Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Ogłoszenia-szkoła

SZKOŁA
Zajęcia na basenie dla klas V- VIII i oddziałów gimnazjalnych

Gmina Ełk przy współudziale Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczyna realizację II etapu projektu „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z terenu Gminy Ełk”. Patronat honorowy nad realizacją projektu objął Wójt Gminy Ełk – Tomasz Osewski.

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.
Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników. Projekt ma na celu próbę wszechstronnego uaktywnienia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci szkół podstawowych dla klas V-VIII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących ze środowisk wiejskich. Projekt będzie uzupełnieniem programu gimnastyki korekcyjnej w szkołach na terenie Gminy Ełk.

Zajęcia będą odbywały od 20.10.2018 do 10.12.2018 pod opieką trenerów i instruktorów pływania po zajęciach szkolnych w terminach ustalonych z dyrektorem szkoły, oraz w dni wolne od nauki soboty i niedziele.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską , wstęp na basen, dowóz dzieci.

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 876194534 lub 508863211. Informacje są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Ełk http://www.elk.gmina.pl/

Wypisanie dziecka ze szkoły lub przeniesienie do innej   
W związku z kontrolą przez szkołę obowiązku szkolnego przypominamy o konieczności dopełnienia przez Rodziców /prawnych opiekunów/, formalności związanych z wypisem dziecka ze szkoły, przeniesieniem do innej lub wyjazdem za granicę. Formalności należy dopełnić w sekretariacie szkoły, zgodnie z ustawowym obowiązkiem ciążącym na rodzicach/opiekunach.
W przypadku wyjazdu za granicę rodziców /opiekunów/i pozostawienia dziecka pod opieką innych osób, koniecznie jest ustanowienie opieki prawnej nad nieletnim dzieckiem i niezwłoczne poinformowanie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas dowozu
Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu do szkoły, Pedagog szkolny prosi o zapoznanie się
z Regulaminem zachowania się w autobusie szkolnym.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
19-300 Ełk, tel/fax: 87 619 74 25, e-mail: sp.nwe@interia.pl
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
Wróć do spisu treści